அட கட வு ளே இவ ங்களு க் கு இ ப்ப டி ஒரு நி லை மை யா?..பல ஆ ண் டுக ளாக பூ ட்டி ய வீ ட்டு க்குள் த னி மை யில் வசி க் கும் நடி கை கனகா..!! இ ப் போ எ ப்ப டி இரு க் கா ங்க பா ருங் க..!!

Cinema

க ரகாட்ட க்கார ன் ப டத் தை தொடர் ந் து ந டிகை க னகா த மி ழ், தெ லுங் கு,  மலை யா ள ம் எ ன 3 மொழி களிலு ம் ஏ ரா ளமா ன ப டங்க ளில் ந டித் தார். இவர் 12 வ ருடங்க ள் சினி மா வில் ந டித்து  வந் த அ வர்  அ தன் பி றகு ந டிக்கவி ல்லை. ‘மு த்துகு மார்’ எ ன்ற எ ன்ஜினீ யரை அவ ர் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டதாக  கூறப்ப ட்டது.ஆ னால் முத் துகு மார் யார் எ ன்றே எ னக் கு தெ ரியா து எ ன்று க னகா கூறி னார் . இ தற்கிடை யி ல் 2013 ஆம் ஆ ண்டு ஆ லப்பு ழா ம ருத்துவ மனையி ல்.

அ வர் ம ர ணம டைந் து  விட் டதா க  ஒ ரு தக வல்  ப ரவி அ திர் ச்சி யை ஏ ற்படுத்தி ய து.ஆ னால் அந் த த க வல் போ லியா னது என் றும் த னது த  ந்தை  தன் னிட ம் உள் ள சொத் துக்க ளை அ பகரிப் பத ற் காக இப் படி ஒரு  த கவ லை பர ப்பினா ர் எ ன இ ந்த போலி யான செய் திக் கு பி ன் னர் க னகா விள க்கம் அ ளித் தார்.

இவ ரது அ ம் மா தேவி கா  பிர ப ல க தாநாயகி யா க  ஏ ராளமான  பட ங்களி ல் ந டி த்து சம் பாதி த்த சொ த்துகளு க்கு எ ல் லாம் ஒ ரே வா ரிசு  கன காதான்.தன து தா யார் தேவி கா  சம் பாதித் து வாங் கி ய ஒ ரு ப ழை ய ப ங்களாவி ல் தா ன் அவ ர் வ சி  த்து வ ரு கி றார்.  த ன் னிடமு ள்ள சொ த்துக் களை யாரா வ து ப றி த்து வி டுவார்க ளோ எ ன்ற ப ய ம் அவரி ன் அ டி மன தில் மிக ப்பெ ரிய அ ச்ச த்தை ஏற் படுத் தியிருப்ப தாக வும்,

அ தனா ல் தா ன் அ வர் யா ருட னு ம் பேசி ப்ப ழ குவது இ ல்லை  என  கூற ப்படு கி ற து. மேலு ம் இவ ர து  தந் தை யே சொத் துக் காக  தன் னை  து ன் பு றுத்துகி றார் எ ன கன கா கு  ற்ற ச்சாட் டு சு மத்தி னா ர். க டந்த சி ல வ ருடங் களா க வீ ட் டை உ ள் ப க்கமா க பூ ட் டிக்  கொண்டு  த னிமையி ல் வ சி த்து  வ ருகி  றார்.

பெ ரு ம் பாலு ம் அ வர் வெளி யே வரு வதில் லை.ச மீப த் தி ல் ந டந்த ஒ ரு சி னி மா சங் க தேர் த லில் அ வர் க ல ந்து கொ  ண்டு ஓட்டு ப்  போட் டதாக  கூ றப்ப டு கிறது. பூ ட்டிய வீ ட்டு க் குள் வரு டக் க ண க்கி ல் அ வர் வசி த்து வ ருவ து அவ ரை பற் றி ய ம ர் மங்களை  மேலு ம் அதி கரித் து க் கொண் டே போகி றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *