ச ற்று முன் பி ரப ல நடி கை திடீ ர் ம ர ண ம்..!! அட பா வ மே இ ந்த நடி கைக் க இ ப் படி ஒ ரு நி லை மை..!! சோ கத் தி ல் வா டு ம் குடு ம த்தி ன ர்..!!

0

தற் ச ம யம் உலகம் முழுவதும் கொ ரா னா உ யி ர் கொ ல் லி வை ர ஸ் நா ளு க் குநா ள் அ தி க ரி த்து கொ ண் டே போ கிற து . அதனி ல் க ட் டு ப டு த் து ம் பணியில் அ ர சு பலபல நட வ டி க் கை க ளை மேற் கொண் டு தான் வருகிறது.

அதையிம் மீறி ப ல மக்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் என பலரின் ம றை வுக ளை நாம் தினம்தோறும் பார்த்து கொண்டு தான் வருகிறோம் . அந்த வகையில் நடிகர் விவேக், பாண்டு,நெல்லை சிவா , மாறன், என பல நடிகர்கள் மறைந்த சம்பவம் நம்மை இன்று வரை கவலையில் ஆழ்த்தி கொண்டுள்ளது.

அதன்பிறகு தமிழ் சினிமாவில் மூத்த நடிகரான வீரமணி கா லா மா னா ர். இந்த ச ம்பவ ங்கள் ந டந்து நம் நெ ஞ்சை விட்டு நீங்கும் முன்பே மீண்டும் ஒரும ர ண த கவல் நமது செ விகளில் எ ட்டி உள்ளது .

 

கடந்த ஆண்டு ராஜ் ஷாண்டியாலா இயக்கிய தின் ஆயுஸ்மான் குரானா நடித்ட படம் தான் டிரீம்கேர்ள். மேலும் இந்த படத்தில் நடித்த நடிகை ரிங்கு சிங் ரிகும்ப் என்பவர் ஆவார் .இவருக்கு சிலநாட்களாக உ ட ல் ந லம் ச ரியில் லாத கா ரணத்தால் தனக்கு கொ ரோ  னா இருக்குமோ என்று வீட்டிலேயே த னிமையில் இருந்து வந்தார் . அதன்பின்பு அவரது க ணிப்பு உ ண்மையாக இவருக்கு கொ ரா னா என்பதால் மரு த்து வம னையி ல் அ னுமதிக் க பட்டு சி கி ச்சை பெற்று வந்தார் .

அதன் பின்பு இவருக்கு ஆ ஸ்து மா இருப்பது க ண்டறி யப்பட் டது அதன் மூலம் இ வரது உ டல்ந லம் மே லும் பா திக் கப் பட் டது அ தனால் இவ ரை ஐ ஸியூ வா ர்டில் அ னு மதிக் கபட்டா ர்.மரு த்துவ ர் களால் சி கி ச்சை பெற் று வ ந் து கொ ண்டு இ ருந் தா ர் , இ ருப் பி னு ம் இவர் சி கி ச் சை பல னி ன் றி உ யிர் இ ழ ந்தார் . இவரது ம றைவு க்கு தி ரைத்துறையில் அனைவரும் இ ர ங்கல் தெரி வித்து வரு கின்றனர் . இவர து ம றை வு திரை உல கை யே பெரு ம் சோ கத் தில் ஆ ழ் த் தி உ ள்ளது .

Leave A Reply

Your email address will not be published.