தடு ப் பு சி போ ட்டு கொ ண் ட நடிகை ஷெரி னுக் கு ஏ ற் பட்ட வி ப ரி த் த நி லை..!! அவ ரே வெளி யிட் டுள்ள அ திர் ச் சி த க வல்..!! பெ ரும் சோ க த்தி ல் இ ருக் கும் ரசிகர் கள்..!!

Cinema

நாடு முழு வதும் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுக்கும் மேலாக பல நாடு களை அச் சு று த்தி வரும் மிக க்கொ டி ய ஒரு கொ ரோ ன வைர ஸ் இதற்  கு   ப  லி யா கி    வரு கி  ன்றனர் மக் களை ப் போ லவே ப ல திரையுலக பிர பலங்க ளும்  இந்த தொ  ற்றி னா ல் பாதி க் க ப்ப ட்டு  பி ன்னர்  அதிலிருந்து கு  ணம  டை  ந்த  ன ர்.இதி ல் சோ  க  எ ன் ன வென்  றா ல் பல்வேறு பிரபலங்கள் இந்த நோ  யிற் க் கு ப லி  யா  கி  யு ள்ளனர் இந்தச்  சம்  ப வம் தற் போது வரை தொ டர் ந்து  வ ரு கிறது  இ ன்று கூ  ட பிர பல இ யக்கு னர் இ றந்து இருக்கி  றார் பாட கர் ஸ்பிபி இ யக் குனர் தாமிரா கே வி ஆனந்த் காமெடி நடிகர் பாண்டு மாறன் ஜோக்கர் துளசி என எல்லாரும் இந்த நோ யி னா ல் பாதி க்க   ப்ப ட்டு இற ந்து ள்ளா  ர்கள்.

அதனை   ப் போ ல வே தமிழ் தி  ரை உல கின் முக்கிய  பிரப லமா ன இரு க்கக்கூ டியவர் சூர்யா விஷா ல் அதர்வா ஆண்ட்  ரியா சரத்குமா ர் என மிக  முக்கி ய பி ர பலங்களுக் கு  இந்த தோ    றினா ல் பாதி  க் கப் பட்டு  இருந் தது.மேலும் அ ரசு அதி காரிக ளும் இந் த  தொ ற் றி ற்கு பல்வேறு ந டவடி க்கை கள் எடுத் து வ ருகி ன் றனர்.

இதற்கு ஒரே  ம  ரு ந்தாக  தடுப்பூசி  இருக்கிறது எ னவே  தடுப்பூசி போட்டால்  மட் டுமே தான்  சிறந்த வழி என உ  ண ர்ந்து அர சு சு காதா ர   ஊ ழி யர் கள்  அ னை வரு ம் வ லியு று  த்தி வ ருகி ன்ற  னர்.மேலு ம் இந்த த டுப் பூ சியை  பற்  றி   ப ல்வே று பிரப லங் கள் வி ழி ப் புணர்   வு ஏற் படு த் தி வரு  கி ன்றா ர்  கள்  ம க்களு க்கு இந்த தடுப் பூசி யி ன்  மே லிரு க்கும் ஒ ரு அ ச் சம் எ ன்பது நீ ண்ட நா ட்க ளா கவே  இரு ந்து கொ  ண் டிரு க்கிறது.

ஆனால்  இ வ ர் களுக்கு  உண  ர்   தும் வ கையில்  ல்வே று பிரபலங்கள்   த டுப்  பூசி  போ ட்டு க்  கொ   ள்ளு ம் புகை ப்ப  த் தி னை  அவ ரவர் இ   ணை  யத்தின் மூ ல மாக மக்  க ளு க்கு தெ ரிய  ப டுத் துகி றார் கள்.ஆனால் இ ந்த தடுப்பூசி போட் டுக் கொ  ண்டா ல் ஒரு சி ல ரு க்கு சில மா ற்ற  ங்க ள்  ஏற் படுகி றது  ச மீபத்  தில்  கூ ட  தடுப்பூ சி போ ட்   டுக் கொ ண்ட நடிகை ஷெரின்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sherin Shringar (@sherinshringar)

இத  னை   ப்பற்  றி  அவ ரி  ன்  இன்ஸ்டா   கிரா ம் பக்க  த் தில் தெரிவித் து ள் ளார்.அதில்  அவர்  என்ன கூ று கி றார் என்றா ல் நானும்  இரண்டு நாட்களுக்கு முன்  தடுப்பூசி  போட்டுக்   கொண் டேன் ஆனால் எனக் கு  உ ட ல்  நி லை  மிகவும்   சரி இ ல் லை எனவும் கிட்டத் தட்ட 102 டிகி ரி  அ  ள வுக்கு  கா ய் ச் சல் இ ரு க்கிறது எ ன வும் ஏற் பட்ட தாக வும்.

அவர் கூறி யிருக்கி  றார்  தாங்க மு டியா த அள வி ற் கு உ டல்  வ லி  தலை வ லி மி  க வு ம் சோ ர்  வாக   இ ரு க் கிற து  அ ப்படி என் றால் உ ங்களுக்கு செ   லு த்தி ய த டுப் பூசி வே  லை செ    ய்கி றது எ ன்று அர் த் த மாகு  ம் என அவ  ர் ர சிகர் க ளு க்கு ப திவி ட்டுள் ளார்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *