அம்மன் படத்தில் நடிச்ச குழந்தைய இவங்க?..தற்போது திருமணம் ஆகி கு ழந்தை யுடன் எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா..!! அழகிய குடும்ப புகைப்படம் இதோ..!!

Cinema

1995ஆம் ஆ ண்டு தெ லுங்கில் வெளியான அம்  மொரு என்ற படம் தமிழில் ரீமேக்காகி வெளிவந்த படம்தான் அம்மன் திரைப்படம் இந்த படம் பட்டி தொட்டி எங்கும்  பிரபல ம் ஆகியது மே லும் இந்த  படத்தின்  கிராபி க்ஸ் ரசிகர்க ளின் மன தை க வர் ந்த து வசூல்  ரீதியாக இந்தப் படம் மாபெரும் வெற்றியடைந்தது.இந்த படத்தில் சவு ந்த ர்யா ந டிகர் சுரே ஷ் போன்ற  பல முன் னணி நடி கர்கள் நடித் திருக்கிறார்கள்.

இந் தப் படத்தில் வ டிவுக்கரசி ராமி ரெட் டியின் வி ல்ல த்த னமா ன நடிப் பு ரசிகர் க ளை மிர ள வைத் தது மே லும் இந்தப் ப டத்தில் அ ம்மணமாக நடித் திருக்கும்  நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் அவ ரால் இ ந்த கதா பாத்திரத்தை வே று யாரா லும் ப ண்ண முடி யாத அள விற்கு நடித்தி ருப் பார்.ஆனால் இவர்களை ஓரம் கட்டும் அளவிற்கு குழந்தை அம்மனாக நடித்தவர்தான் நடிகை சுனைனா.

இவ ரின் எ தார்த்த மா ன நடிப் பில் ரசிகர்களை ஆச்சரி யப் பட வைத் தார் தற்போ து இவ ருக்கு தி ருமணம ஆகி ய வெளி யூரில் செட்டிலாகிவிட் டார் அவ்வ ப்போது  இவர் டிவி நிக ழ்ச்சிகளிலும் ஓ ரிரு ப டங்களில் சிறி ய கதாபா த்தி ரத்திலும் நடி த்து வரு கிறார்.தெலு ங்கில் இவர் நிறை ய பட ம் நடி த்திருக் கிறார் இன்ன மும் தெ லுங்கு சினி மாவில் இவ ர் கலக் கி க் கொ ண்டிரு க்கிறார்.

32  வய தா ன சுனை னா உட ல் எ டை கூ டி ஆ ள் அடை யாள மே தெரி யாத அ ளவிற் கு மா றியுள் ளார்.இவர் தெலு ங்கில் கு ழந்தை ந ட்சத்திர மாக சுமா ர் 25 படங் களு க்கு மே ல் நடித்தி ருக் கிறார் த ற்போது சு னைனாவின் குடு ம்பத்து டன் இ ருக்கும் பு கைப்படம் சமூ க  வ லைத ளங் களில் வை ரலா கி வரு கிறது. குழ ந்தையா க இரு ந்த சுனைனா  தற் போது ஒரு குழ ந்தை க்கு அம்மா வா க மா றியிரு க்கிறார் அழகி ய குடு ம்ப புகை ப் படம் இதோ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *