பி ர ப ல ந டி க ர் தி டீ ர் ம ர ண ம் ..!! அ ட இ வ ரா கா ல மா னா ர் ..?? அ ட க ட வு ளே .. ! ! க டு ம் சோ க த் தி ல் ச க ல ந டி க ர் க ள் . .!! வே த னை யி ல் வா டு ம் குடு ம் ப த் தி ன ர் ..!!

Cinema

தமிழ் சினிமாவில் அடுத்து அடுத்து தொடர்  ம ர ண   செ ய்  தி க ள்   வ ந் த   வ ண் ண ம்      உள்ளன. ரசிகர்கள் தினமும் தொலைக்காட்சியில் பார்த்து வி ய ந் த  பிரபலங்கள் தொடர்ந்து  உ யி ர்    இ ழ ந்து      வ ரு கி ன் ற ன ர்     என் ற    செய்தி கேட்டு மிகவும்   ம ன  அ  மைதி   இ ன் றி   இ ரு க் கி ன்ற ன ர்  .

 

மே லும் பாண் டியன் ஸ் டோர் சீ ரியல் நடி கையின்    ம ர ண   செ ய்தி இன்று வரை நம்மில் ப ல ரை   ஆ ழ் ந் த   து ய ர த் தி ல்     வைத்து கொண்டு தான் உள்ளது . அதனை தொடர்ந்து பிரபல சினிமா நடிகர்கள், இயக்குனர்கள் , தயாரிப்பாளர்கள் என இன்னு ம்   ப ல   பே ர்   உ யி ர்   இ   ழ ந் து      வ ரு கி ன் ற னர்.

தற்போதும் அதுபோல் தே ன் மொழி சீரியல் நடிகையின் அப் பாவா க நடித் த பிர பல நடி கர் உ யி ர்     இ ழ ந் து வி ட் டா ர் . நடிகர் குட்டி ரமேஷ் அவ ர்  கள்    உட ல்   ந ல   கு றை வா ல்   உ யி ர்    இ ழ ந் து   உ ள் ளா ர்   எ ன் ற  த க வ  ல்   சீ ரி யல்   குடு ம் ப  த் தின ர் ம த்  தி யி ல்  பெ ரு ம்    அ திர்  ச் சி யை   ஏ ற் ப் ப டு த் தி   உ ள் ள து .

அ து மட் டும் இ ன்றி இ வர து     இ றப் பிற் கு      கொ ரோ  னா வா      அ ல் ல து     வே ற    ஏ தே னும்     கா ர ணம்    உ ண்டா   எ ன் ப து   கு றி த் து   இ ன் னு ம்   தெ ரி ய வி  ல் லை . இ  வ ர து   ம ர ண   செ   ய் தி யை   ம ட் டு ம்   தொ லைகா ட் ச் சி யே    உறு தி   ப டு த் தி    உ ள் ள து  .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *