யு த்தம் செய் திரை ப்பட த்தில் இருந்து நடிகை ந தியா வி லக கார ணம் எ ன்ன தெரி யுமா.? அத ற்கு இய க்குனர் மி ஸ்கின் போ ட் ட க ண்டிஷ ன் என் னவெ ன்று தெரி யுமா.? இணைய த்தில் வைர லாகும் த கவ ல்கள் உ ள்ளே..!!

த மிழ்   சி னிமா   தி ரையுல கில்   பி ரபல  இய க்குனர்   ஆகவுRead More…

பு கைப் படத் தில் இருக் கும் இ ந்த குழ ந்தை யார் தெ ரி யுமா?..என் ன இ ந்த ந டிக ரின் மக ள் தானா..!! அட இவரு ம் ஒரு நடி கை யா?..இ தோ யா ரெ ன்று நீ ங்க ளே பாரு ங்க..!!

பெரிய நடி கர் நடி கைய ரின் வா ரிசு கள் யா ருடைய உ தவி யும் Read More…

நடி கை வி ஜி சந் தி ரசே கரின் மக ள் யார் தெ ரியு மா ..?? அ ட, இவ ரி ன் மக ளு ம் ஒ ரு நடி கை தா னா ..?? எ ந்த ப டத் தில் நடித் துள் ளா ர் தெரி யு மா ..?? இணை ய த் தை கல க் கும் புகை ப்ப டம் உ ள் ளே ..!!

விஜி சந்தி ரசேகர்  தெ ன்னி ந்திய நடிகை ஆவார். திரை ப்பட ஙRead More…

பி ரபல நடிகர் வி ன்சென்ட் அ சோகனின் ம னைவி யார் என்று தெரி யுமா..?? அட இவ்வளவு அ ழகான ம னைவியா..!! யா ருன்னு பாருங்க நீ ங்களே ஷா க் ஆ யிடுவீ ங்க..!!

த மிழ்   சி னிமா   திரை   உல கில்   பெரும்பாலும்   வில் லன்Read More…

மு தன்மு றையாக அ மலாபா லின் தங் கையின் பு கைப்ப டம் வெ ளியானது..!! அம லாபாலின் அ ழகை மி ஞ்சிய பே ரழகி..!! இ ணைய த்தில் வை ரலாகும் புகை ப்பட ங்கள் இதோ..!!

த மிழ்   தி ரைப்படத்து றையில்   நல்ல   க தைகளை   தே ர்வு   சRead More…

கோ டி ரூபா ய் கொ டுத் தா லும் பி றமொ ழி பட ங் க ளில் ந டிக்க ம றுத்த பி ரபல நடி கர்..!! ஆ னால் ஹி ந்தி யில் நடி ப்ப த ற்கு ம ட்டும் என் ன கா ரண ம்?..இ ந்த பட மா எ ன்று மி கவு ம் அ தி ர்ச் சி யா ன ரசி க ர்கள்..!!

த மிழ் சி னிமா வின் வ சூல் ச க்கரவ ர்த்தி நடிகர் விஜய். அனRead More…

நடி கர் விஜ ய் நடிக் க மறு த்த க தை யில் கள மிற ங் கும் நடி கர் விக் ரம் ..!! அது வும் இந் த படத் தி ற்கு யா ர் இய க்கு னர் தெரி யு மா ..?? அதி காரப் பூர்வ மா க வெ ளி யான தக வ ல் ..!! எதிர் ப்பா ர்ப்பி ல் ரசி கர் க ள் ..!!

தற் போது  தமிழ் சினிமா உல கில் முன் னணி  நடிகரா க திக ழ்ந்Read More…

பி க்பாஸ் பி ரபலம் பி ரியங்கா தன் க ணவரை குறித்து சொ ன்ன அ திர்ச்சியூ ட்டும் தக வல்கள் என்ன தெ ரியுமா..?? இரு வரி டையே என்ன பிர ச்சனை தெ ரியுமா..?? இ ணைய த்தில் வை ரலாகும் த கவ ல்கள் உள்ளே..!!

த மிழ்   சி னிமா   தி ரை   உ லகில்   சி ன்னத்தி ரையில்   ஒ ளிRead More…

நடிகர் து ல்கர் ச ல்மான் அ வசர அவ சரமாக ம ருத்தும னையில் அ னுமதி..?? என்ன கா ரணம் தெரியுமா..!! இ ணை யத்தில் வெ ளியான பு கைப்ப டத்தை கண்டு அ திர்ச் சியில் ரசிகர்கள்..!!

சி னிமா   திரை   உ லகில்   ம லையாள   சி னிமா   மு க்கிய   ப ங்Read More…

ரா ம் சர ண் பட த்தி ன் பாடலு க்கா க கோ டிக் கண க்கில் செ லவு செ ய்யு ம் இ யக்கு னர் ஷங் கர் ..!! அடே ங்க ப்பா இத் த னை கோடி யில் ஒ ரு பா ட லா ..?? இ தை வை த்து ஒரு படமே எடுக் க லா மே ..!! அதிர் ச்சி யில் ரசி கர் க ள் ..!!

ஷங்கர் ஓர்  திரை ப்பட இயக்கு னர் மற்றும் தயாரி ப்பா ளார் Read More…