ந டிகர் நரே னின் ம னை வி ம ற்றும் ம க ளை பா ர்த் துள்ளீர் களா.? மு தன் மு றையா க வெ ளியா ன அ ழகி ய குடு ம்ப பு கைப்படம் இ தோ..!!

ம லையா ள ம ற்று ம் த மிழ்  பட ங்க ளில் நடி த்துள் ள பிர ப ல தRead More…

80ஸ் கா லகட் டத் தில் க லக்கி ய இ ந்த நடி கை யை ஞா ப கம் இ ருக் கா?..த ற்போ து எ ப்படி யுள் ளா ர் தெ ரி யுமா?..வை ரலாகு ம் பு கை ப்படம் உள் ளே..!!

ந டிச் சே ஆக ணும்  என் கி ற சூ ழ் நிலை எ னக் கு எப் போது ம் ஏ Read More…

குங் கும பூ வும் கொ ஞ் சும் புறா வும் ப ட ந டிகை யா இ து.? தன ன் யா வின் க ண வர் இ வர் தா னா.? அட இது தெரி யா ம போ ச் சே..!! இ ணை யத் தை க லக் கும் பு கை ப்படம் இ தோ..!!

த மிழி ல் 2009 ஆம் வெ ளியா ன குங்கு  ம பூ வும் கொஞ் சு ம் பு றாRead More…

பள ப ளக் கும் மா ர்பி ள் சி லை..!! தொ டைய ழ கை கா ட்டி கண் கூ ச வை க்கு ம் அன சுயா ப ரத் வா ஜ்..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

தமிழ் சினிமாவுக்கு புதுமுகங்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துRead More…

கை யை தூ க்கி சக ல மும் கா ட்டி ய அனு இம்மானுவேல்..!! ஜொ ள்ளு வி டும் ரசிக ர்கள்..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

கனடாவை பிறப்பிடமாக கொண்டு மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய மொழிRead More…

வ ருத் தப்படாத வாலி பர் ச ங்கம் ப டத் தில் ந டித்த இ ந்த ந டிக ரை ஞா பகம் உ ள்ளதா.? இ வ ருக்கு இப்ப டி ஒரு அ வல நி லை..!! வறு மை யின் க ஷ்டத் தில் க ண்ணீ ர் வி ட்டு கை யெ டுத் துக் கு ம்பி ட்ட ந டி கர்..!!

த மி ழ் சி னிமாவில்  மட் டும ல்ல ப ல சி னி மா துறை களி ல் ஒ ரRead More…

க டலே சூ டா கி டும் போ ல..!! முழு பி ன்ன ழகு ம் தெரி யு ம் க வ ர்ச் சி உ டை யில் ர குல் பிரீத் சிங்..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

தமிழில் பரிச்சயமான நடிகைகளில் ஒருவர் ராகுல் ப்ரீத்தி சRead More…

சர் ட் டை தூ க்கி இ டுப் பை கா ட் டும் வா ணி போ ஜன்..!! கூ டிக் கொ ண்டே போ கும் கவ ர் ச் சி..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

சன் டிவியில் வெற்றிகரமாக ஓடிய சீரியல் தெய்வ மக்கள் இதிRead More…

இ ன்னை க் கு ம ஜா தா ன்..!! கு ளி யல் தொ ட்டி யில் முர ட் டு கி ளாம ர் கா ட் டும் ஆண்ட்ரி யா..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

தமிழ் சினிமாவில் பின்னணி பாடகியாக அறிமுகமாகி அதன்பின் Read More…

1500 ப ட ங்களு க்கு மே ல் ந டித்த நடி கை ம னோ ர மாவி ன் ம க னை பார் த்து ள்ளீர் களா?..பல ஆண் டுக ளுக்கு பி றகு வெ ளி யா ன புகைப் படம் இ தோ..!!

நடிகை மனோரமா ஆச்சியின் இ ழ ப் பு தி ரை யுல கையே க லங் க வை தRead More…