நடி கர் கா ர்த் தி யின் ம கள் உ மயா ளா இது?..அட அ ன் றா க வள ர்ந் து விட் டா ரே?..இ ணை ய த் தில் வெ ளியா ன பு கை ப்ப டத் தை கண் டு ஷா க்கா ண ர சிகர் க ள்..!!

தமி ழ் சினி மா வின் இ ளம் நடி கர்க ளி ன் மு க்கிய மான வர் நடRead More…

நடிகர் ஸ்ரீ குமா ரின் கு டும்ப த்தை பார் த்துள்ளீ ர்களா..?? இவருக்கு இவ் வளவு அழ கான ம னைவியா..!! இ ணைய த்தில் வெ ளிவந்த புகை ப்பட த்தைக் கண்டு வி யந்து போன ரசிகர்கள்..!!

சின் னத் திரை   சி னிமா வில்   பி ரபல   நடிகராக இருந்து தறRead More…

பி ரபல பா டகர் கானா பாலாவின் கு டும்ப த்தை பார் த்துள்ளீ ர்களா..?? இ ணைய த்தில் மு தன்மு றையாக வெ ளிவந்த இவரின் அ ழகிய குடு ம்ப பு கைப்ப டம் உள்ளே..!!

த மிழ்  சி னிமா   தி ரையு லகில்   பி ரபல   பி ன்னணிப்   பா டகRead More…

படை யப் பா ப டத் தில் நடி ப் ப த ற்கு ந டி கை ரம் யா கி ரு ஷ்ண ன் வா ங் கிய ச ம்ப ளம் என் ன தெரி யு மா?..அப் போ தே இத் த னை கோ டி வா ங் கினா ரா?..இ ணைய த் தில் வெ ளி யா ன தக வல் ஷா க் கா ண ரசி க ர்க ள்..!!

தமி ழ் சினி மா மட் டுமின்  றி  தென் னி ந் திய சி னிமா உ லகி Read More…

குக் வித் கோ மாளி பு கழின் கா தலி யா ரென்று தெ ரியுமா..?? அட இந்த பி ரபல ந டிகையா..!! சமீ பத்தில் இ ணை யத்தில் வெ ளியான பு கைப்பட த்தை கண்டு வி யந்து போன ரசிகர்கள்..!!

தற் போதைய   கா லகட்டங் களில்   வெ ள்ளித் திரையை   கா ட்டிலRead More…

நண் பன் பட த் தில் ஜீ வா ரோ லி ல் முத லி ல் நடி க்க இரு ந்த து இ ந்த பிர பல நடி கர் தா னா ..?? வி ஜயு டன் நடிக் கு ம் நல் ல வா ய்ப் பை தவ ற வி ட்ட நடி கர் ..!! யாரு ன் னு நீங் க ளே பா ருங் க ..?? வெளி யா ன தக வ ல் இ தோ ..!!

த மிழ்  திரை யுலகி ல் முன்ன  ணி  நட்சத்தி ரமாக திக ழ்ந்து Read More…

பி க்பாஸ் பி ரபலம் ஷி வானி நா ராயணன் தி ரைப்பட த்தில் ந டிக்கின் றாரா..?? எ ன்னது இந்த பி ரபல நடி கருடனா..!! இ ணைய த்தில் வெ ளியான பு கைப்பட த்தை கண்டு விய ந்துபோன ரசிகர்கள்..!!

த மிழ்   சி ன்னத் திரை   நி கழ்ச் சியில்   பி ரபல   விஜய்   Read More…

பிர பல மு ன் ன ணி நடி கர் த னு ஷ் சே ர்த் து வை த் த சொ த் து ம திப்பு எவ் வ ள வு தெரி யு மா ..?? அடே ங் கப்பா , இ த்த னை கோ டிக் கு சொந் தக் கார ரா இவ ர் ..?? வெளி யா ன த கவ ல் உ ள் ளே ..!! ஆச்சி ரிய த் தில் ரசி கர் க ள் ..!!

தனு ஷ் ஓர்  தமிழ் திரை ப்பட  நடிகர் ,தயா ரிப்பாளர் ,பின்ன Read More…

அபூர் வ ச கோ தர ர்கள் ப டத் தில் க மல் கு ள்ள மா க நடி ப்பத ற் கு..!! இ ந்த மு றை யை தா ன் செ ய் தா ர் க ளா?..இ து தெ ரி யா ம இ ரு ந் து டோ மே..!! வெளி யா ன ர க சி யம் ஷா க் கா ண ரசி கர் கள்..!!

1989 ஆம் ஆண் டு சி ங்கீத ம் ஸ்ரீனிவா ச ராவ்  இய க்கத் தி ல் ந டRead More…

பி ரபல வி ல்லன் நடிகர் சரண்ராஜின் ம கனை பார் த்துள்ளீ ர்களா..!! அட இவருக்கு இ வ்வளவு பெ ரிய ம கனா..!! எ ன்னது இந்த பி ரபல தி ரைப்பட த்தில் ந டித்துள் ளாரா..!! இ ணைய த்தில் வை ரலாகும் பு கைப்பட ங்கள் உள்ளே..!!

தெ ன்னி ந்திய   சி னிமா வில்   தனது சிறப்பான நடிப்பை   வெ Read More…