காமெ டி நடி கர் சா ம்ஸ்க்கு இ ள்ள வவு பெ ரிய ம க னா.? கல க்க ல் போ ட் டோ ஹூ ட்..!! ஹீ ரோ போ ல மா றி ய யோ ஹ ன் பு கை ப்படம் இ தோ..!!

Cinema

காமெ டி நடிகர் சா ம் ஸ் அவர்கள்  17 ஜூலை  1970 அன்று  பிறந்தார். இவர் ஒரு  இந்திய திரைப் பட நடிகர் மற்றும் ந  கைச்சுவை   நடிகர் ஆவார். அவர்  தமிழ்  மொ ழி படங்களில்  தோன்றினார். இவரது நிஜ  பெயர் சுவாமிநா தன்.  அவர் முக்கியமாக  துணை  வேடங்களி ல்  தோன்றினா ர் குறிப்பா க கிரேஸி  மோக ன் நாடக ங்களில் மற்றும்  பலிவான சோ லை மற்றும் ஒன் பாதுலே குரு   ஆகியவற்றில் பல க  தா பாத்தி ரங் களில் ஒன்றாகும். தமி ழிராய் சே னல் நகைச்சு வை நிகழ்ச்சியில் ஜி. கார்த்தி  கேயனுடன் தோன் றியுள்ளார் சாம்ஸ் அவர்கள். பயானத்தில் நடித்ததற் காக சாம் ஸ் பா ராட்டு க் களைப்  பெற்றார். “சிறந்த  காமிக் நிவாரணத்தை” வழங் கியதால் “சாம்ஸைப் பற்றி ஒரு சி றப்பு குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ” என்று ரெடிஃப் கூறினார்.

“சா ம்ஸ் யாருடை ய ஒளிரும் வி ழிகள் வீழ்ச் சியடைகின்றன” என் பது “ஒரு கலவரம்”  என்று இந்து கூறி யது.அதன்  பி றகு இவர் பல   படகளில்  நடித்துள் ளார் எ ன்  பது குறிபிடத் தக்கது. தற்போது  இவர்   நடி த்த அண்மை  யில் வெ ளியா ன இர ண்டாம் குத்து என் ற படத்தின் சர் ச்சை களி ல் சி  க்கிய வர்  காமெடி நடிகர்  சாம்ஸ் அவர் கள். பின்னர்  இனி இதுபோ ல பட வேடங் களில் நடிக்க  மாட்டேன் என  மு டிவெ  டுத்து வெ ளி ப்ப  டை யாகவும் அறி வி த்து விட்டார் காமெ டி நடிகர் சாம்ஸ்  அவர் கள் .

அஜித் து ட ன்  கா தல் ம  ன்னன் ப டத்தில்  தொட ங்கி பல  படங் களில்  கா மெடி ந டி க ராக காட்சி களில் நடித் து வந்தவ ர் சாம்ஸ்.  அவரின் படங்களி ல் கருப் பசாமி  குத்தகைக் காரர் பட த்தில் நகைக்க  டை ஓனராக வந் தவ ரை  தான்  நடி  கர் சாம் ஸ் .அதன்     பிறகு இடையி ல் வ ழிப றி கும்ப லா க  வந்த வ டி வே  லு கு ழுவின ரி டம் மாட்டி க்கொண்டு நகை யை பறிகொடுத் த  காட்சிக ள் இன் னு ம்  சு  வார  சிய மாக  தான் இ ருந்து வருகின்றனர் எத் தனை முறை  பா ர்த்தாலும்  ச லிக்காமல் முதல்  தடவை பார்ப்பது  போன்று தான் தோணும்அந்த காட்சி.

பெ ரும் பாலு ம் சினி மா வி ல்இ ருக்  கும் நடி  கர்க ள்  மற்று ம் நாடிகள்  அவர்களு டையை   மகன் மற்று ம் மக  ள்க ளை  சினி மா பாக் க ம் தான் அ னுப்பி  விடுவா ர்கள்.  அத  போன் று தான் சினி மா பி ர  ல ங்க  ளி ன் வா ரிசுகள்  தி ரைத்  துறை க் கு வருவ து  போல  அவரி ன் ம கனும் வருவாரா என  ரசிக ர்கள் எதி ர்பா  ர்க்கிறா  ர்கள். அவரி ன் மகன்  யோஹன் என்ப வர் போட் டோ ஷூட் ந டத் தி யுள் ளர்.

யோ ஹ ன் அ  வர்கள்   இயக்கு ன ர் ராம்  அணியி ல்  உ தவி இய  க் குன  ராக யோஹ ன் ப  ணியாற்றி  வ  ருகிறா ரா ம் என்ற   தகவல்  வெளி யா னது .  மேலு ம்  நடிப்பு , படம்  இயக்கம், த யாரிப்பு   கலை  படித்து  முடித்துள் ளாராம்.மே லும் இ  வர் நடத்தி  ய போட் டோ ஷூ ட் தற்போ து வெ ளியான  து இ தை  பா  ர்த் த கா  மெடி ந டிகர் சாம் ஸ் ர சிகர்க ள் உ க ளுக்கு  இவ் ளோ பெ ரிய  மகன்  இருக ர்களா எ ன்று க மென்ட்  செய்து ள்ளனர்.  இதோ அவரி புகைப்படம் பா ரு ங்கள். .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *