இந்த கு ழந் தை யா ருன்னு தெ ரியுமா.? இன்று பி ரப ல தொ குப்பா ளினி..!! யா ருன்னு பா ருங்க நீங் களே ஷா க் ஆகி டுவி ங்க புகை ப்படம் உள்ளே..!!

Cinema

முன்பெ ல்லாம்   தி ரை ப்பட   நடிகர், நடி கைகளு க்குத்   தான் பெரிய அளவில்   ர சிகர் கள்   ப ட் டா ளம்   இருந்த து. ஆனால் இப்போ   தெ ல்லா ம்   அ தற் கு   இ ணை யாக   தொ லைக் காட் சி யி ன்   ஆ ங்க ர்களு க்கே   இரு க்கிறது. அ ந்த வகையில் டி டி,  கோபி நாத் என பலரும்   ரசி கர் கள்   ம த் தி யில்   நல்ல ரீச்   ஆகி யி ருந்தனர். அதே போல் பி ரப லமா கி  வந் தவர்   தான்  ஜாக்லி ன் அவர்க ள். விஜய் டிவியில்   தொகுப் பா ளரா க   இரு ப்பவ ர்க ள்   அடை யும்   பெ ரும்   பு க ழி ன்   கா ர ண மாக   ப லரு க்கும் விஜய் டிவியில்  தொ குப்பா ளர் ஆவது பெருங் கனவு.

அந்த வகையி ல்   கல க்கப்   போவது   யாரு   நிக ழ்ச்சி யை   ரக் ச னு டன்   சே ர்ந் து   தொகு த்து  வழங்கி பேமஸ் ஆனவர்தான் ஜாக்லின்.இவரது முக மும் கீச் குரலும்   ர சிகர் கள்   மத் தி யில்   பேமஸ். அந்த   கு ரலா லேயே   அம் மணி க்கு   சீரியல்   வா ய்ப் பும்   வ ந்த து. தே ன்மொ ழி   பி.எ   ஊரா ட்சி த்   தலை வர்   எ ன் னு ம்   சீ ரி ய லில்

இப்போ து   ப ஞ்சாய த்து   தலை வராக   நடித்து   வ ருகி றார் ஜாக்லின்.விஜய் டிவியில்   நிகழ்ச் சியை   தொ குத் து   வழ ங்கி ய   கா ல ங் களில்   படு மாடர்னாக வலம் வந்த ஜாக்லின், தேன் மொழி   சீ ரிய லில்   பக் காவான   கு டும் ப த் து   பெ ண் ணா க   சேலைகட்டி   கு டு ம்ப   குத் துவிளக் காக   வ லம் வருகிறார்.

மேலும் கனா காணும் காலங்கள், ஆண்டாள் அழகர் சீரியலிலும்   முக்கி யப்   பாத் திரத் தில்   நடி த்திரு ந்த  ஜாக் லின், ‘‘கோல மாவு   கோ கிலா’’ படத்தில் லேடி சூப்பர் ஸ்டார்    நய ன் தா ராவு க்கு   த ங் கை யாக   நடி த்திரு ந்தார். ஜாக்லின் எப்போதுமே சோசியல்  மீடி  யாவி லும்   ஆக்டீ வாக   இரு ப்பா ர்.

அந்தவ கையில்   இப்போது   சி றுவ யதில்   தன் அம்மாவி ன்   ம டியி ல்   இருக்கும் புகைப்படத்தை   வெ ளியிட்டு  இருக் கிறார் ஜாக்லின். இதைப்   பார்த்த   ர சிகர் கள்   வா ழ்த்து களை   தெ ரிவித்து   வ ருகின்ற னர். இதோ அந்த புகைப்படம் பாருங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *