நடி கர் கி ரே சி மோ க னி ன் ம கன் யார் தெரி யு மா? அட, இ வர் தா னா இத் த னை நாளா தெரி யாம போ ச்சே.!! இணை யத்தி ல் வைர லாகும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

Cinema

நடிகர் கிரேசி மோகன் அவர்கள் 1952 ஆம் ஆண்டு   செ ன்னையி ல்   பிற ந்தார். இவர் ஒரு   கா மெடி   ந டிக ராக  அ றிமுக மானார். ஆனால் இவர்   உ ண்மை யிலேயே   கதை யாசி ரியர்   என்பது   ப லரு க்கும்   தெ ரியாத  ஒரு உண்மை. இவர் சென்னையில் உள்ள அண்ணா   யுனி வர்சிட் டியி ல்   மெ க்கானி க்கல்   இன்ஜினியர் படி த்தார். மேலும் 1922 ஆம் ஆண்டு இந்த கல்லூரியில்   த மிழ்   ம ன்றத் திற் கான   ஒரு கதை   எழு தி   நாடகத்தை அர ங்கே ற்றியு ள்ளார்.  அந்த கதையை பாராட்டிய நடிகர் கமல் ஹாசன் அவருக்கு பரிசு   வழ ங்கி னார்.அ ன்றிலி ருந்து   கிரேசி மோகன்   கதை யாசிரி யர்   ஆக   மா றிவி ட்டார்.

பின்னர் இவர் எழுதிய 30   நா டக ங்கள் 6000 முறை மேடையேறி உள்ளார். மேலும் பல   ப டங்க ளுக் கு   இவர்   டயலா க்கும்   எ ழுதி  உ ள்ளார். அதில் சதிலீலாவதி, காதலா காதலா, இந்தியன், அவ்வை சண்முகி, தெனாலி, பஞ்சதந்திரம் மற்றும் வசூல் ராஜா எம்.பி.பி.எஸ் போன்ற   பட ங்களு க்கு   இவர்   டய லாக் கை   எழு தியு ள்ளார்   என் பது   கு றிப்பிடத் தக்கது.மேலும் பல   பட ங்க ளுக்கு   இவர் கதை மற்றும்   திரை க்க தை   வசனம்   எ ழுதியு ள்ளார்.

இவருக்கு அர்ஜுன் என்ற ஒரு   ம க ன்   இரு க்கி றார். கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு ஹரிதா என்ற   பெ ண்ணு டன்   தி ரும ணம்   ஆனது. இந்த   தி ரும ணத்தி ற்கு   பல   திரைப்  பிரப லங்க ள்   வருகை   த ந்துள் ளனர். தற்போது ஒரு சில  சீ ரியல்க ளில் நடித்துக் கொண்டும் சில   நா டகங்க ளுக்கு   கதை எழுதி கொ ண்டு  இரு ந்தா ர். அந்த   வ கை யில்   கடந்த சில   ஆ ண்டுக ளுக் கு   முன்   உ டல்ந ல   கு றைவா ல்   இ ற ந் து   விட் டார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *