மா யா தி ரை ப்பட த்தில் பா பா வா க நடி த்த கு ழந் தை யா ர் தெரி யு மா.? அட, இந் த பி ரப ல நடி கை யா.? புகை ப்பட த் தை பார் த் து வி யந் துபோ ன ரசிக ர்க ள்..!!

Cinema

த மிழ்   சினி மாவில்  எ த்தனை யோ   கு ழந் தை   ந ட்சத் திர ங்க ள்   படங் களில்   நடி த்திரு ந்தாலு ம்  ஒரு   சி லர்   ம ட்டு மே   மீண்டும்   வ ளர்ந் து   பல பட ங்களில்   நடிக்க   ஆர ம்பி க்கி ன்றனர்.  இப்படி இவர்கள்   ந டித் து   அந்த திரைப்படங்கள் வெ ற்றி அடைந்த பின்னும்  ம றைந் த   நடிகை , ஆரம்பத்தில்   கு ழந் தை   நடிகையாக நடித்தது இவங்கதான என   சொ ல்லுமள விற்கு   ரசிகர்கள்   ம த்தியி லும்   பி ரபல ங்கள்  ம த்தி யிலும்   ஆ ச்சரி யம்   அடைகி ன்றனர்.  த மிழ்  சினிமாவில்   கு ழந் தை   ந ட்சத்தி ரமாக   பல நடிகர் நடிகைகள் நடித்து உள்ளனர்.

ஆனால் அதில் ஒரு சிலர் மட்டுமே தற்போது   வ ரை   ரசிகர்களிடம்   பி ரபல மாக   உள்ளனர். அப்படி   த மிழ்   சினிமாவில்   கு ழந் தை   நட்சத்திரமாக   அ றிமுகமா கி ரசிகர்களிடம்   பி ரபல மான வர்   தான் ஷீலா கவுர் . இவர் தமிழ் சினிமாவில் பூவே உனக்காக,  நந்தா,  கோல்மால் மற்றும் மாயா ஆகிய படங்களில்   கு ழந் தை  ந ட்சத் திரமாக   நடி த்து ள்ளார்.

அதன் பிறகு அவர்கள் இளவட்டம்,  வீராசாமி , கண்ணாம் மற்றும் வேதா ஆகிய படங்களில்   ஹீ ரோயினா கவு ம்   நடித்துள்ளார்.இவர் 1996 இல்  வெ ளியான  வி ஜய்  நடித்த  பூ வே   உ னக் காக   படத்தில் மீனா என்ற   கு ழந் தை   நட்சத்திரமாக அறிமுகம் ஆனார்  .  அதன்பிறகு நெப்போலியன் , நக்மா நடித்த மாயா என்ற   சா ய்பாபா வின்   பக்தி   பட த்தில்    பை யனா க   நடி த்தார்.

அதன் பின்னர் நடிகர் அஜித் நடித்த தீனா படத்திலும் மற்றும் நடிகர்  சூர்யா நடித்த நந்தா படத்திலும்  த ங்கை யாக  நடித்தார் .இப்படி விஜய் அஜித் சூர்யா என்ற   மூ ன்று   முன்னணி நடிகர்களுடன்   சி றுவ யதி லேயே   நடித்த  பெ ருமை  இவருக்கு  உண்டு . இவர் நடித்த மாயா  படத்திற்கு பிறகு   க ண்டி ப்பாக   இவர் சினிமாவில் ஹீரோயினாக  வ லம்  வருவார் என்று மாயா படத்தை இயக்கிய   ரா மநாரா யணன்   கூறியி ருந்தார் .

அது  நி ஜமான  வ கை யில்  இவர்  அ றிந் தும்  அ றியா  மலு ம்   படத்தில் ஆர்யாவிற்கு   த ம்பி யாக   நடித்த நாவதீப் நடிப்பில் வெளியான  இ ளவட் டம்  என்ற படத்தில்   க தாநா யகியா க   நடித்தார். த மிழி ல்   இவருக்கு   ந ல்ல   வ ரவே ற்பு  கிடை க்காத   நிலையில் தெ லுங்கு  மற்றும்  க ன்ன ட   சினிமாவில் ஒரு சில   பட ங்க ளில் நடித்தார் ஆனால்  அ ங்கும்  ஒரு முன்னணி நடிகையாக  வ லம்  வர  முடியவி ல்லை…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *