ஜெ ன்டில் மேன், மு த்து ப டத்தி ல் ந டித்த சு பஸ்ரீ தற் போ து எ ப்படி யுள்ளா ர் தெ ரியு மா.? ஆ ளே அ டையா ளம் தெரி யாத அள வுக் கு மா றிவி ட்டா ர்..!! வை ரலா கும் புகை ப்பட ம் உள்ளே..!!

Cinema

ந டிகர் அ ர்ஜுன் நடி ப்பி ல் ஷங் கர் இ யக்கத்தி ல் 1993 ஆம் ஆண் டு வெளி யாகி மி கப் பெரி ய வெற்றி  பெற் ற தி ரைப் ப டம் ஜென்டி ல்மே ன்.  இது ஷ ங்கரி ன் மு தல் ப டமு ம் கூட. ஏ.ஆர்.ரகு மான் பா டல்க ள்  பட த்தின்  வெற்றி க் கு  உறுது ணை யாக அமை ந்தது. அதுபோ க கவு ண்டம ணி மற் றும் செந் தி ல் காமெ டியை ப் ப ற்றி  சொ ல் லித் தெ ரி யவேண்டி யதில் லை. ச ங்க ரின்  முத ல் பட ம் எ ன்ப தால் த ன்னுடைய  பட த் தை பார் த்து  பார் த் து செது க்கினா ர்.

இ ந்த ப ட த்தில் மு க்கி ய க தாபாத் திரத் தில் ந டித் தவர் தான்  நடிகை சுபஸ்ரீ.இவர் கி ளா ம ர் க தாபாத் திர மாக இ ருந்தாலு ம் அ ன் றைய கா ல ர சிகர் க ளுக் கு மி கவு ம் பி டித் த ந டிகையா க மாறி னார். அ தனைத் தொ டர் ந்து சூ ப்ப ர் ஸ் டார் ர ஜினிகா ந்த் ம ற் றும் கே.எஸ்.ரவிக் குமார்  கூட் டணியி ல் உரு வா ன மு த்து ப டத்திலு ம் மு க் கி ய க தாபாத் திரத்தி ல் ந டித்தி ருந் தார்.

இவர் த மி ழை வி ட தெ லுங்கி ல் அ திகமா க பே சப்ப ட்டா ர்.  அதற் கு கா ரண ம் தெலு ங்கி ல் கி ளாம ர் ந டிகைக ளுக் கு அ திக முக் கியத் துவ ம் கொ டுக்கப் படு ம். அந் த வ கையில் நடிகை சுப ஸ்ரீ  தெலுங் கில்  ஒ ரு  நல் ல இ டத் தை பி டித் தார்.

அ தன் பிற கு ஹீ ரோயினா க எ ங் கேயும் த ன் னால் வெற் றி கொ டுக் க மு டியாத தால் ஒ ரு க ட்டத்தி ல் மா ர்க் கெட் இல் லாம ல்  தி ரு ம ண ம்  செ ய்து கொ ண்டு செ ட்டிலாகி விட் டா ர். இவர் நீ ண்ட நா ட்களா க இ வரைப்ப ற்றி ர சிக ர்களு க்கு எ து வும் தெ ரியாம ல் இருந் தது.

இந் நிலையில்  சமீ பத்தி ல் த ன்னு டை ய கு டும்ப த்தின ருட ன் சு ற் றுலா செ ன்று ள்ள போ து பு கைப்ப டத் தை  வெளியி ட்டுள் ளார். அ தில் ஜெண் டில் மேன் ம ற்று ம் மு த்து ப டத் தில் எவ் வள வு அ ழகா க சி க்கென்று  இரு ந் தாரோ  தற் போது  இத ற் கு நேரெ திரா க  உ ட ல் எ டை கூடி  ஆளே  மாறி விட்டா ர். இ தோ அவ ர து பு கை ப்ப டம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *