சூ ப்பர் மாட ல்லா க இ ந்த ப டத்தில் இரு க்கு ம் பெ ண் யா ர் தெ ரி யுமா?..அ டேங்க ப்பா இ ந்த பி ரபல நடி கை தா னா?..ரசி கர் களு க்கு அ திர்ச் சி தந் த புகை ப்பட ம் இ தோ..!!

த மிழி ல்   நடிகர்   விஜய காந்த்   நடித்த எங்கள்   அ ண்ணா   Read More…

சீரி யல் நடி கை ம ஹாலக் ஷ் மியின் க ண வர் ம ற்றும் கு ழந் தை யை பா ர்த் து ளீர் களா.? மு தன் முறை யா க வெ ளி யான மிக அ ழகா ன குடு ம்ப பு கை ப்படம் இ தோ..!!

சின்னத்திரை சீரியலில் மிக பி ரப லமான நடிகையாக இருப்பவரRead More…

இந்த கு ழந் தை யா ருன்னு தெ ரியுமா.? இன்று பி ரப ல தொ குப்பா ளினி..!! யா ருன்னு பா ருங்க நீங் களே ஷா க் ஆகி டுவி ங்க புகை ப்படம் உள்ளே..!!

முன்பெ ல்லாம்   தி ரை ப்பட   நடிகர், நடி கைகளு க்குத்   தாRead More…

நடி கை மீரா ஜா ஸ் மின் தற் போது எப் ப டியு ள் ளார் தெ ரி யுமா.? தி ரும ண த்து க்கு பி றகு இப் படி ஒரு நி லை மை யா.? அடை யா ளம் தெ ரி யாத அ ளவு க்கு மா றி ப்போ ன நடி கை..!! அ தி ர் ச்சி ஆ கும் ரசிக ர்கள்..!!

ம லையா ளத்தி லிருந்து  வரும் நடி கைக ளுக்கு   த மிழ்   சி னRead More…

சுப் ரம ணி யபுரம் ப ட த்தில் ந டித்த டு ம் கான் ஞாபக ம் இருக் கா?..சி னி மாவிற் கு வரு ம் முன் என் ன செ ய்து கொண் டிரு ந்தார் தெ ரியுமா?..இணை யத் தை கல க் கும் த க வல் உள் ளே..!!

த மிழ்  சினி மாவி ல்   எ த்த னையோ   அ ற்புத மான   திரை ப்பட ஙRead More…

நடி கர் கி ரே சி மோ க னி ன் ம கன் யார் தெரி யு மா? அட, இ வர் தா னா இத் த னை நாளா தெரி யாம போ ச்சே.!! இணை யத்தி ல் வைர லாகும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

நடிகர் கிரேசி மோகன் அவர்கள் 1952 ஆம் ஆண்டு   செ ன்னையி ல்   Read More…

மா யா தி ரை ப்பட த்தில் பா பா வா க நடி த்த கு ழந் தை யா ர் தெரி யு மா.? அட, இந் த பி ரப ல நடி கை யா.? புகை ப்பட த் தை பார் த் து வி யந் துபோ ன ரசிக ர்க ள்..!!

த மிழ்   சினி மாவில்  எ த்தனை யோ   கு ழந் தை   ந ட்சத் திர ங்Read More…

இதனா ல் தா ன் விஜ யுடன் சேர் ந்து நடி க்க வே கூ டாது என முடி வு செ ய் தேன்..!! ந டிகை சங் கவி எடு த்த முடி வுக் கு இது தான் கா ர ணம்..! பல ஆ ண் டுக ள் பி றகு வெ ளி யா ன தக வ ல் இ தோ..!!

இளைய  தளப தி  விஜய் இன்று இ ந்தி ய சி னிமா வின்  மு ன்ன ணி  Read More…

90க ளில் கல க்கி ய நடிகை அ ல் போ ன்சா வின் தற் போது நி லை.? இவ ர் வா ழ்க் கை யில் நட த்த சோ கம்..!! அ தி ர் ச்சிய ளி க்கும் த கவ லை வெ ளி யிட்ட நடி கை..!!

90களில் முன்னணி   ஐ ட்ட ம்   டா ன்ச ராக   வ லம்   வந்தவர்  தாRead More…

ஜெ ன்டில் மேன், மு த்து ப டத்தி ல் ந டித்த சு பஸ்ரீ தற் போ து எ ப்படி யுள்ளா ர் தெ ரியு மா.? ஆ ளே அ டையா ளம் தெரி யாத அள வுக் கு மா றிவி ட்டா ர்..!! வை ரலா கும் புகை ப்பட ம் உள்ளே..!!

ந டிகர் அ ர்ஜுன் நடி ப்பி ல் ஷங் கர் இ யக்கத்தி ல் 1993 ஆம் ஆணRead More…