பி ல் லா பட த் தில் ர ஜினி க்கு ஜோ டி யா க ந டிக்க ம று த்த ஜெ யல லி தா..!! க டி த த் தில் எ ன்ன எழு தி இரு க் கி றா ர் பா ருங்க.!!

சூ ப் பர் ஸ்  ர் ரஜினி காந் த் தமிழ்  சினி மா வி ன் மி கப் பRead More…

பி ரப ல ர ஜினி ப ட நடி க ரை ஏமா ற் றி ய க மல்..!! ப ல ஆ ண் டு உண் மை யை உ டை த் த நடி க ர்..!! இது தா ன் கா ர ண ம்?..

ப ல த மிழ் ப  டங் களி ல் வில் ல ன் கள் பிற மொ ழி நடி கர்க ளை அ Read More…

O ffi ce சீ ரி யல் ந டி கை ம துமி ளாவா இ து??..தி ரும ண ம் குழ ந் தை பெ ற் று எப் ப டி உள் ளா ர் பா ரு ங்க..!! குடு ம் ப பு கை ப்பட ம் இ தோ..!!

மது மி லா,  இலங் கை யில் பிறந்தவ ர், அத ன் பின் அ வர்  தமி ழ் Read More…

நடி கை சிந்து துலானி ன் சித் துரை கு ம் க வர் ச் சி கா ச் சிக ள்..!! இப் படி எ ல்லா ம் கா ட் டுவாங் க ள எ ன வா யை பி ளந் த ரசி கர்க ள்..!! ஹா ட் கிளிக் ஸ்:-

தனுஷ் நடித்த சுள்ளான் படத்தின் மூலம் நாயகியாக அறிமுகமாRead More…

உ ட ல் மு ழு வதும் ஒட் டி ருக் கும் மண லை வி ட..!! அந் த இ டத் தி ல ஒ ட்டி ருப் பது தா ன் ந ல்ல தெ ரியு து..!! பா ர்வதி நாயரின் ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

தமிழ் சினிமாவில் என்னை அறிந்தால் படத்தின் மூலம் அறிமுகRead More…

க வ ர் ச்சி கா ட்டு வதி ல் அ க்கா ஸ்ரு திசா னை ஓர ம் க ட்டிய அக் ஷரா ஹாசன்..!! அ டேங்க ப் பா என் ன இவ ளவு பெ ரு சா இரு க்கு..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

தமிழில், சூர்யா நடிப்பில் வந்த 7ஆம் அறிவு படத்தின் மூலம்Read More…

மு ட்டிக் கு மே ல் ஏ றிய குட் டியா ன கவு ன்..!! கு லு ங்க கு லு ங்க அ த னை கா ட் டிய அர்ச்சனா ஹரிஷ்..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

நடிகை அர்ச்சனா ஹரிஷ் சீரியல் மூலம் தன நடிப்பு பயணத்தை தRead More…

சீரிய ல் ந டி கை சரண்யாவி ன் சா ரை சா ரையா க பொ ழி யும் க வ ர் ச் சி பு கை ப்பட ங்கள்..!! யா ரு மில் லா இடத் தில் வை த்து பார் க்கு ம் ர சிகர் கள்..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

பொதுவாக இன்று வீட்டில் இருக்கும் அனைவருக்கும் serial தான் Read More…

பி ர ப ல ந டி கை திடீ ர் ம ர ண ம் ..!! அ டு த் த டு த் து சி னி மா உ ல க த் தி ல் நி க ழு ம் மர ண ங்க ள் . . !! க ண் ணீ ர் வி ட் டு க த று ம் கு டு ம் ப த் தி ன ர் . . !! க டு ம் சோ க த் தி ல் ர சிக ர் க ள் . .!!

இ ந் தி யா வி ல் ச மீ ப நா ட் க ளா க கொ ரோனா பர வ ல் தீ வி ரமா கRead More…

பி ரப ல காமெ டி நடி கர் பா லா சர வணன் வீ ட்டில் ம ர ண ம்..!! க டும் சோகத் தி ல் ரசி கர் கள்..!! வே தனை யில் வா டும் சி னிமா உ ல கம்..!!

இ ந் தி யா வி ல்   ச மீ ப   நா ட் க ளா க   கொ ரோனா   பர வ ல்   தீ Read More…