பாகுபலி பட வி ல் ல ன் ரா ணாவின் ம னை வி யாரு ன்னு தெரி யுமா.? ந டிகை யை மி ஞ்சு ம் பே ரழகு..!! அ ழகிய ஜோ டின் புகைப் படம் இதோ..!!

பாகுபலி என்ற தி ரைப் படம்  சூ லை 2015ல் வெ ளி யா ன தெ லுங் குதRead More…

நடிகர் வ டி வே லுவின் மு ழு குடு ம் ப த் தை பார் த் து ளீ ர்களா..!! இ தோ அ ழ கிய குடு ம் ப பு கை ப் ப டம்..!!

தமிழ் திரையுலகில் வெளிவந்த ‘என் ராசாவின் மனசிலே’ எனும்Read More…

2 0 வ ய தி ல் 12 வய து மூத்தவ ரு டன் தி ரும ணம்!! 9 வ ரு ட ங் க ளுக்கு பிறகு சீரியல் நடிகை கு ழந்தை பெ ற இதுதான் காரணம்.?

பெரும்பாலும் குழந்தை நட்சத்திரங்கள் தங்களின் படிப்பிRead More…

நடிகர் சூர்யாவிடம் நான் டாக்டர் ஆகணும் என்று கேட்ட ஏ ழை சி று வன்..!!10 வருடத்திற்கு பிறகு என்ன செய்கிறார் தெரியுமா.? தீ யாய் ப ரவும் புகைப்படம்..!!

நடிகர் சிவகுமாரின் மகன்கள்  என்ற அடையாளத்துடன் சினிமா Read More…

நீச் சல் உடை யி ல் கு ளு குளு வென நி ற்கு ம் கா லா பட நடி கை..!! ஜொள் ளு விடு ம் ரசி கர் கள்..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

குரேஷி தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் வரலாற்றில் இளங்கலை படRead More…

சே லை யை ச ரிய விட் டு மெ ல் லிய இ டுப் பை கா ட்டி கீர்த்தி சுரேஷ்..!! ரசி க ர்களை கிற ங் கடி க் கும் க வர் ச் சி பு கைப் படம்..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் 17 அக்டோபர் 1992ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்Read More…

முழு தொ டையு ம் தெ ரி ய உ ச்ச கட் ட க வர் ச் சியி ல் நடி கை நிதி அகர்வால்..!! ரசி கர் களை சொ க் க வை க் கும் க வ ர் ச் சி கா ச்சி..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

நிதி அகர்வால் தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் இந்தி மொழி படங்களRead More…

புட வை யை விள க் கி உ ள்ளிரு ப்ப தை தெ ளிவா க க ட்டிய VJ மகேஸ்வரி..!! ரசி க ர்களி ன் பப பரப் பை கி ளப்பி ய புகை ப்ப டம்..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

பிரபல தொகுப்பளினியும், சீரியல் நடிகையுமா மகேஸ்வரி தற்பRead More…

ஒரு நி மி ஷம் த லை சு த்திடுச்சு..!! நி ஜமா வே ட் ரெ ஸ் போ ட்டு தான் இரு க ங்கள..!! உ ச்ச கட் ட கவ ர் ச் சி யி ல் ஸ்ரு தி ஹாசன்..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

தமிழில், சூர்யா நடிப்பில் வந்த 7ஆம் அறிவு படத்தின் மூலம்Read More…

ர ஜி னிகா ந்தின் கை யில் இ ருக் கும் இ ந்த கு ழந் தை யா ர் தெ ரியு மா?..பிர ப ல இ சை அ மை ப்பா ளரின் ம களா..!! இ தோ நீ ங்க ளே பா ருங் கள் யா ரென் று..!!

தென்னிந்தியாவி ன் “சூ ப்பர்ஸ்டா ர்” என  அழை க்கப்படு ம் Read More…